NBMR Ürgeljastrom - Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Utolsó módosítás: 2024.03.08.

Bevezető

A Vadonlesők Közössége Természetvédelmi Egyesület (a továbbiakban: VKTE), mint a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer ürgemonitorozó mintavételi protokollja alapján, a Vadonleső Program szakmai részeként működő Ürgelajstrom felméréssorozat (a továbbiakban: Ürgelajstrom) adatok elsődleges kezelője az összes önkéntes munkatárssal együtt, elkötelezettek a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszik a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése során mind az Európai Unió adatvédelmi tárgyú szabályozása (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete - a továbbiakban: GDPR), mind a magyar jogszabályok, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény) rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek.

Az adatkezelő adatai

Elsődleges adatkezelő neve: Vadonlesők Közössége Természetvédelmi Egyesület.

Elérhetőségei:

Székhely: 2013 Pomáz, Watthay u. 12. C/2.

Adószám: 19233813-1-13

Nyilvántartási szám: 13-02-0007760

Telefon: +36 30 286-11-88

E-mail cím: info@vadonleső.hu

Fogalmi meghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatküldők:

Az adatkezelés célja: az Ürgelajstrom adatbázisába jelentkezők és az általuk feltöltött ürgeállomány felmérési adatok nyilvántartása, elemzése, kapcsolat tartás az egyes önkéntes felmérőkkel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett jelentkező önkéntes hozzájárulása 2018. május 25-ét követően a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján.

A kezelt adatok köre: a regisztráció és a jelentkezés dátuma, név (lehet becenév is), e-mail cím, felmérési adatok és a felmérési adatokkal kapcsolatos járulékos környezeti adatok, amelyek lehetnek a beküldési lehetőséget tekintve kötelezően kitöltendők és opcionálisak.

Az adatkezelés időtartama: Amíg az adatkezelés célja fennáll, illetve amíg a jelentkező a személyes adatainak törlését a GDPR 17. cikk (1) bekezdése szerint nem kérte.

Az Ürgelajstrom adatbázisa a személyes adatokat az adatküldő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az érintett a hozzájárulását a urgemonitorozas@vadonleső.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, illetve postai úton a 2013 Pomáz, Watthay u. 12. C/2. címre feladott levélben bármikor visszavonhatja.

A meg nem erősített vagy a kitöltés során megszakított regisztrációs kérelem legkésőbb 15 nap elteltével törlésre kerül.

Az NBmR Ürgelajstrom mobiltelefon alkalmazás látogatói:

Az adatkezelés célja: az oldal, illetve az alkalmazás használata során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: a regisztráció és a jelentkezés dátuma, név (lehet becenév is), e-mail cím, ürgeállomány felmérési adatok és a felmérési adatokkal kapcsolatos járulékos környezeti adatok, lehetnek a beküldési lehetőséget tekintve kötelezően kitöltendők és opcionálisak. Az alkalmazásba az azonosítás bizonytalansága miatt az ürgelyukakról vagy környezetéről, illetve a beküldést tekintva kötelezően készítendő módon az élőhelyről készült fényképek is feltölthetőek. Az alkalmazásban gyűjtött adatok a személyes adatok kivételével, a Creative Commons („kreatív közjavak”) CC-BY-4.0 Nevezd meg! licencével nyilvánosak lesznek.

Külső szolgáltatók adatkezelése: Az alkalmazásban használt háttér-térképek szolgáltatóinak adatkezelési szabályzata az alábbi URL-eken található:

A külső térképszolgáltatók automatikusan naplózzák az általuk nyújtott térképi adatok használatát, szigorúan személyes információk nélkül.

Az Ürgelajstrom naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsoljuk össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszünk.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. kapcsolati űrlap kitöltése során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

A GDPR alapján az érintett jogosult arra, hogy:

  1. tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről (tájékoztatáshoz való jog);
  2. hozzáférést kapjon személyes adataihoz és az adatkezeléssel kapcsolatos törvényben meghatározott információkhoz (hozzáférési jog);
  3. az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (helyesbítéshez való jog);
  4. az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (elfeledtetéshez való jog);
  5. a tárolás kivételével megtiltsa a személyes adatainak kezelését (korlátozáshoz való jog);
  6. a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatósághoz való jog);

Az érintett természetes személyek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket Egyesületüknél szóban vagy írásban jelenthetik be az alábbi elérhetőségeken az Egyesület adatvédelmi felelősének címezve:

Adatkezelő neve: Vadonlesők Közössége Természetvédelmi Egyesület

Adatvédelmi felelős: Dr. Váczi Olivér

Elérhetőségei:

Székhely: 2013 Pomáz, Watthay u. 12. C/2.

Adószám: 19233813-1-13

Nyilvántartási szám: 13-02-0007760

Telefon: +36 30 286-11-88

E-mail cím: urgemonitorozas@vadonleső.hu

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi panaszát, kérelmét Egyesületünknél nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni.

Változások az Adatvédelmi nyilatkozatban

Az Ürgelajstrom fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési nyilatkozat frissítésére, módosítására. A változásokról az alkalmazásban nyújtunk tájékoztatást.